Technik administracji - kierunek bezpłatny

Zawód: Technik administracji.
Nauka odbywa się w systemie zaocznym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MEN.

Sylwetka absolwenta:
Policealna Szkoła Administracji daje absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w tej specjalności. Absolwenci otrzymują wiedzę i umiejętności niezbędne by podjąć pracę w instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.. Słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Istotne jest również pozyskanie wiedzy z dziedzin pokrewnych takich, jak ekonomia i nauki społeczne. Duży nacisk położony jest na profesjonalną organizację pracy oraz pełne wykorzystanie możliwości technicznych współczesnego biura.

Absolwent technik administracji powinien umieć:
-  redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe
- sporządzać protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia
- przyjmować, segregować i klasyfikować informacje i dokumentację
- opracowywać projekty aktów administracyjnych
- prowadzić podstawową dokumentację księgową
- koordynować wewnętrznie działalność jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek

Zasady rekrutacji:
- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych

Przy zapisie prosimy o:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- 3 zdjęcia
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły)
- ksero dowodu osobistego

Absolwenci uzyskują:
- tytuł technika administracji
- dyplom