Technik sterylizacji medycznej (321104)  - kierunek bezpłatny

Zawód: Technik sterylizacji medycznej.
Nauka odbywa się w systemie zaocznym
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 Kwalifikacje

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 

Zadania i czynności zawodowe:

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań, m.in.:

- wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy,

- korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,

- klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,

- przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,

- przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,

- określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,

- przygotowywania wsadu z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji,

- określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,

- przeprowadzania kontroli urządzeń wykorzystywanych do procesu sterylizacji, na podstawie wyników zwalnia wsad,

- określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,

- udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,

- stosowania zasad współpracy w zespole, które wpływają na wykonywanie zadań zawodowych, zachowując tajemnicę zawodową,

- stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

- dobierania preparatów dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją Spauldinga,

- stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,

- prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Charakterystyka środowiska pracy:

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.

Zasady rekrutacji:

- ukończenie szkoły średniej
- brak egzaminów wstępnych

 Przy zapisie prosimy o:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
- podanie o przyjęcie (na druku szkoły),

 Absolwenci uzyskują:
- tytuł technika sterylizacji medycznej
- dyplom + suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim