EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY 

KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE – czerwiec 2020 r.

 

MS.12 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

część praktyczna – 22 czerwca 2020 r. – godz. 13:00

część pisemna – 23 czerwca 2020 r. – godz. 12:00